Pallet

0 item(s) op uw pallet
Totaal : € 0,00

Promo's en nieuws ontvangen?


Wettelijke info en voorwaarden
Eigendom
Deze website is eigendom van Debeuckelaere gebroeders NV.
Contactgegevens
Amersveldestraat 213
8610 Kortemark
(opgepast: webshopdepot adres: pathoekeweg 9b 007, 8000 Brugge)
T +32 50 58 02 55
E-mail: info@houtmarkt.be
BTW:  BE0424 964 621
Intellectuele eigendomsrechten
Debeuckelaere gebroeders nv verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.
Handelsmerken
Alle product- of bedrijfsnamen, de logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Debeuckelaere gebroeders nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de Debeuckelaere gebroeders nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.
Privacy
Debeuckelaere gebreoders nv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Debeuckelaere gebroeders nv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens, dit via info@houtmarkt.be. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
De BTW is ten laste van de koper.
De prijslijsten, tarieven, enz. kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden en de vorige vervangen.  Zij kunnen niet als offerte beschouwd worden.
Debeuckelaere gebroeders nv doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Debeuckelaere gebroeders toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als Debeuckelaere gebroeders nv niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
Het uitvoeren van de leveringen op gestelde datum wordt door ons niet verzekerd. In geen geval kan een vertraging aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding. De leveringstermijn wordt in onze bevestiging vermeld ten titel van inlichting.
Elk geval van overmacht ontlast ons van alle verantwoordelijkheid.
Debeuckelaere gebroeders nv is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro).
De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Het afleveren van een factuur doet geen afbreuk aan dit eigendomsrecht.
In geval van geschil zijn de rechtbanken en het Vredegerecht waar onze zetel gevestigd is alleen bevoegd.

Hout is een natuurproduct dat leeft en bepaalde kleurverschillen kan hebben. Wij hanteren de interantionale kwaliteitsregels zoals bv FAS voor het kenmerken van het hout.
Login